Adfærdskodeks

Gennem vores adfærdskodeks for leverandører arbejder vi for at de varer og services, som indkøbes, er producerede under bæredygtige og ansvarsfulde forhold.

Overordnede krav

Leverandøren skal følge alle anvendelige, nationale love og regler på alle steder, hvor denne udøver sin virksomhed. Hvis der mangler relevant lovgivning, skal principperne i dette adfærdskodeks anvendes som retningslinjer.

Input interior forventer at leverandøren agerer i overensstemmelse med god forretningsetik. Leverandøren skal beskytte sine forretningspartneres og kunders fortrolige information, fremlægge korrekt og relevant information om sin økonomi og sin virksomhed samt konkurrere retfærdigt og etisk korrekt.

Leverandøren skal have et system til rådighed til kommunikation og implementering af adfærdskodekset i sin leverandørkæde, og det skal være tilgængeligt for de ansatte på de ansattes lokale sprog.

Input interior ved at arbejdet med at efterleve kravene i adfærdskodekset er en vedvarende proces og opmuntrer leverandørerne til konstante forbedringer af deres virksomhed. Gennem dialog og samarbejde vil Input interior støtte leverandørerne med at opfylde kravene.

Adfærdskodekset er baseret på:

 • FNs generelle erklæring om menneskerettigheder.
 • De internationale arbejdsorganisationers (ILO) 8 kernekonventioner om menneskerettigheder i arbejdslivet.
 • Rio-erklæringen om miljø og udvikling.
 • FNs konvention mod korruption.

Adfærdskodekset gælder for Input interiors leverandører og angiver de minimumskrav, som disse skal respektere og opfylde inden for deres egne virksomheder og i deres leverandørkæder. Det indebærer at leverandøren har pligt til at stille tilsvarende krav til sine underleverandører.

 

Menneskerettigheder

Leverandøren skal støtte og respektere internationale menneskerettigheder og sørge for at de ikke medvirker, direkte eller indirekte, til brud på menneskerettighederne.

Børnearbejde

Børnearbejde må ikke forekomme. Der må ikke ansættes personer, som er under den lovfæstede minimumsalder for ansættelse. Minimumsalderen er alderen for opfyldelse af sin skolepligt, eller som minimum 15 år (i visse tilfælde 14 år).

Ansatte på mellem 15-18 år må ikke ansættes til farligt arbejde, eller til arbejde som ikke er foreneligt med barnets personlige udvikling. Personlig udvikling omfatter et barns helbredsmæssige eller fysiske, mentale, sjælelige, moralske eller sociale udvikling. Der skal findes en politik for hvilke typer arbejde børn i alderen 15-18 år må udføre. Der skal findes rutiner for hvordan der træffes foranstaltninger om børnearbejde med det formål at afhjælpe problemet uden at forværre barnets eller familiens sociale situation.

Tvangsarbejde

Der må ikke forekomme nogen former for tvangs- eller strafarbejde. Leverandøren må heller ikke drage fordel af tvangsarbejde, hverken direkte eller indirekte. Ansatte skal være frie til at forlade arbejdspladsens lokaler og områder efter endt arbejdsdag og være frie til at afslutte deres ansættelse efter en rimelig opsigelsesfrist. Leverandøren må ikke foreskrive at ansatte skal overdrage identitetspapirer, arbejdstilladelse eller værdigenstande som vilkår for en ansættelse.

Alle har samme værdi

Alle ansatte skal behandles med respekt og værdighed, ud fra individuelle evner og kvalifikationer. Der tolereres ingen former for diskriminering på baggrund af race, køn, alder, religion, kaste, national oprindelse, handicap, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, familieansvar, civilstand eller medlemskab i fagforening. Chikane, herunder trusler og undertrykkelse, må ikke forekomme hos leverandøren. Med chikane menes når ansatte udsættes for hård eller umenneskelig behandling, deriblandt seksuel chikane eller en hvilken som helst form for psykisk eller fysisk afstraffelse.

Arbejdsvilkår

Leverandøren skal

 • sikre at ansatte har en skriftlig og juridisk bindende ansættelseskontrakt, hvor typen af arbejde, løn, arbejdstid og fridage fremgår. Ansættelseskontrakten skal være på et sprog som den ansatte forstår og følge gældende love og regler.
 • have rutiner for at sørge for at samtlige arbejdstagere informeres om deres lovfæstede rettigheder og forpligtelser.
 • udbetale løn regelmæssigt og ifølge ansættelsesaftalen. Minimumslønnen skal være i overensstemmelse med det lovfæstede minimumsniveau eller med normen ifølge den lokale branchestandard.
 • betale lige løn for lige arbejde.
 • sikre at den ugentlige arbejdstid ikke overstiger den lovlige maksimumsgrænse eller 60 timer om ugen, inklusive overarbejde. Alt overarbejde skal være frivilligt og skal kompenseres i overensstemmelse med national lovgivning.
 • sikre at ansatte har ret til mindst en fridag om ugen, hvil i løbet af arbejdsdagen, samt ret til betalt ferie i overensstemmelse med national lovgivning.
 • godkende sygefravær og forældreorlov og den ansatte skal godtgøres i overensstemmelse med national lov.
 • anerkende og respektere ansattes ret tul at organisere sig, tilslutte sig til organisationer de selv ønsker at deltage i, samt retten til at forhandle kollektive overenskomster. I lande hvor foreningsretten er begrænset eller under udvikling, skal leverandørerne medvirke til at arbejdstagere kan møde virksomhedens ledelse for at diskutere arbejdsvilkår uden negative konsekvenser.

Arbejdsmiljø

Leverandøren skal

 • arbejde for at skabe et sikkert og sundhedsfremmende arbejdsmiljø for de ansatte. Leverandøren skal have en skriftlig politik for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og den skal være kendt blandt, og tilgængelig for, de ansatte.
 • aktivt forebygge arbejdsrelaterede skader på arbejdspladsen ved at udføre et systematisk arbejde for arbejdsmiljøet. Ansatte skal modtage relevant uddannelse for at udføre deres arbejde sikkert. Ulykker på arbejdspladsen og arbejdsrelaterede sygdomme skal dokumenteres. Ansatte skal have adgang til relevant sikkerhedsudstyr, uden at behøve at betale for det selv.
 • sikre at arbejdspladsen er ren og sikker at færdes på. Ansatte skal have adgang til rene sanitære anlæg og rent drikkevand. Temperatur, luft og støjniveau skal følge national lovgivning.
 • anvende em sikker kemikaliehåndtering.
 • have rutiner for brandsikring og brandsikkerhed i overensstemmelse med national lovgivning og/eller nationale forskrifter. Der skal afholdes regelmæssige brandøvelser.

Hvis leverandøren stiller boliger til rådighed for sine ansatte, skal kravene til brandsikring, sikkerhed og hygiejne ovenfor også omfatte disse boliger.

Miljø

Leverandøren skal

 • systematisk arbejde for at mindske produktionens påvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Det systematiske arbejde kan inkludere, men er ikke begrænset til, en risikoanalyse og identifikation af de vigtigste miljøaspekter, måling, registrering og konstant forbedring af miljø-performance samt minimering af energi- og ressourceforbruget og udslip.
 • fastsætte miljømæssige må på henholdsvis kort og lang sigt, inklusive handlingsplaner, for at sikre en konstant forbedring.
 • anvende forsigtighedsprincipper ved valg af materialer og produktionsteknik.
 • have en skriftlig miljøpolitik som er underskrevet af ledelsen og som er kendt blandt, og tilgængelig for, de ansatte.
 • have rutiner og arbejdsmetoder som sikrer ene efterlevelse af relevant miljølovgivning.
 • sikre at ansatte har de rette kompetencer via kontinuerlig uddannelse.

Anti-korruption

Der må ikke forekomme nogen former for korruption, afpresning eller overdragelser og modtagelse af bestikkelse, og leverandøren skal have rutiner og processer til at opdage, udbedre og håndtere eventuel korruption.

Leverandøren og dennes ansatte skal ikke, direkte eller indirekte, tilbyde upassende betaling, gaver eller anden godtgørelse med det formål at modtage fordele for sin virksomhed og dermed påvirke objektiviteten ved forretningsbeslutninger.

Salgsfremmende aktiviteter, repræsentation og gaver skal være præget af åbenhed og mådehold og altid have en naturlig forbindelse med forretningsforholdet. Dette gælder også agenter og andre mellemmænd.

Efterlevelse og opfølgning

Input interior vil følge op på leverandørens efterlevelse af dette adfærdskodeks. Opfølgningen kan ske via skrivebordsrevision (granskning af dokumenter ud fra selvevalueringsformularer) og/eller revision på stedet og kan udføres af Input interior eller tredjepart.

Efter anmodning fra Input interior skal leverandøren tilvejebringe navn og virksomhedslokation for de underleverandører, som denne anvender.

I tilfælde af at en leverandør ikke lever op til kravene i adfærdskodekset, er det leverandørens ansvar at der træffes korrigerende foranstaltninger hurtigst muligt. Hvis leverandøren ikke arbejder for at opfylde kravene og/eller gentagne gange og på alvorlig vis bryder kravene i adfærdskodekset, kan det forretningsmæssige samarbejde blive afsluttet.

Input interior tror på samarbejde og er villig til at arbejde sammen med leverandørerne for at opfylde kravene i adfærdskodekset.

Lad os kontakte dig

Giv os dine oplysninger, så vender vi tilbage

  Tak for din henvendelse

  Vi vender tilbage til dig så hurtigt som muligt.

  Til formularen
  Ups

  Der opstod en fejl, prøv igen.

  Til formularen